Blog

Kvíz: Jak dobře znáte biblické příběhy?

autor: | 10. 4. 2023 | Ostatní

„Kniha knih“ –⁠ tak bývá často nazývána Bible. Ostatně není se čemu divit, protože právě i z ní vychází naše kultura. Bible inspirovala nejen literaturu, ale i architekturu, sochařství, malířství, hudbu, divadlo a vůbec celé umění. A tedy, ačkoli jsme národ ateistů, bychom její znalost neměli opomíjet. Orientace v biblických příbězích nám pak pomůže lépe pochopit složité knihy, jako je třeba Mistr a Markétka od Bulgakova, ale také se možná více zasmějeme vtipným narážkám u seskupení Monty Python. Navíc i v mluvené řeči nevědomky používáme biblické frazémy jako Sodoma Gomora; být starý jako Metuzalém; obětní beránek nebo třeba země zaslíbená. 

Vzhledem k rozsáhlosti Bible a častým odbočkám od „děje“, jako jsou výčty rodokmenů nebo náboženských zákonů (například v knize Leviticus), je pochopitelné, že pro dnešní generaci nepředstavuje zrovna atraktivní četbu. A tak bych ráda všem, kteří by si chtěli prohloubit znalosti biblických příběhů, doporučila například Biblickou dějepravu od Viktora a Miloslava Hájkových nebo Biblické příběhy od Ivana Olbrachta.


A teď už si pojďme osvěžit své znalosti ve speciálním biblickém kvízu. Pokud vás zajímají biblické pasáže, kterých se kvízové otázky týkají, najdete je níže v článku (pod kvízovým okénkem).

Otestujte si znalost příběhů z Bible


Biblické příběhy, na něž se vážou kvízové otázky

Poznámka: Všechny biblické citace jsou zapsané kurzívou a pochází z Českého ekumenického překladu Bible. Konkrétní pasáže jsou uvedeny v závorce.


Abraham a Sára dlouho nemohli mít žádného potomka. Bůh však pravil: „A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Bude se smát). Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou.“  (Gn 17, 19) 

A skutečně se Sáře a Abrahamovi narodil syn Izák, když bylo Abrahamovi sto let.


Josefovi bratři na Josefa žárlili, protože ho měl jejich otec Jákob nejradši, a také ho neměli rádi za to, jak se před nimi vychloubal. Chtěli se ho zbavit. Hodili ho do prázdné jámy bez vody (cisterny), ale pak uviděli kupce a rozhodli se jim Josefa prodat jako otroka. 
(podle Viktor Hájek, Miloslav Hájek: Biblická dějeprava a Bible Gn 37, 1-36)


Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily. Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy. Čekal ještě dalších sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily. (Gn 8, 8-11)


Mojžíš byl Bohem povolán, aby vyvedl izraelský lid z egyptského zajetí. Vedl Izraelce přes moře a pouští, až po třech měsících přišli pod horu Sinaj. Mojžíš vystoupil na Sinaj, kde k němu hovořil Hospodin a dal izraelskému lidu svůj zákon –⁠ Desatero přikázání, která Mojžíš vryl do kamenných desek. 

(podle Viktor Hájek, Miloslav Hájek: Biblická dějeprava)


Králi Davidovi se zalíbila žena Batšeba, ta už však byla manželkou vojáka Urijáše, který byl v boji. David si pro ni přesto nechal poslat a Batšeba záhy otěhotněla. Protože Urijáš doma netrávil čas, a dítě by tedy nemohlo být jeho, David vymyslel, že Urijáše nechá zahynout v boji. Poslal jeho veliteli dopis, aby Urijáše v boji postavil na nebezpečné místo. Urijáš opravdu zahynul a David si mohl vzít Batšebu. Ale Bůh se rozhodl Davida za jeho hřích potrestat:  syn, který se Davidovi a Batšebě narodil, po sedmi dnech zemřel. 
(podle Viktor Hájek, Miloslav Hájek: Biblická dějeprava a Bible 2S 11, 1-27; 12, 1-20)


Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“ Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. (J 2, 1-11)


Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla: „Tenhle byl také s ním!“ Ale on zapřel: „Vůbec ho neznám.“ Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl: „Ty jsi také z nich.“ Petr odpověděl: „Nejsem!“ Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo: „I tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje!“ Petr řekl: „Vůbec nevím, o čem mluvíš!“ A ihned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout.  (L22, 54-60)


Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ (Mt 3, 13-17)

Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi, a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. A ona, navedena svou matkou, řekla: „Dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli, a dal Jana v žaláři stít. Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce. (Mt 14, 6-11)


Autorka: Pavlína Peťovská

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

Zrození legendy loupežníka Nikoly Šuhaje

Zrození legendy loupežníka Nikoly Šuhaje

Ke knihám Ivana Olbrachta se typický středoškolák příliš často nedostane. V maturitní četbě se sem tam mihne Golet v údolí, ale jinak je Olbracht autorem spíše pro studenty bohemistiky. Přesto bych dnes chtěla poukázat na jedno dílo, konkrétně na jednu literární...

Václav Bolemír Nebeský aneb kdo byl milenec velké spisovatelky?

Václav Bolemír Nebeský aneb kdo byl milenec velké spisovatelky?

Václav Bolemír Nebeský, v době národního obrození velmi oblíbený básník, který byl dokonce považován za nástupce Máchy. Dnes ho ale známe spíše jako milence spisovatelky Boženy Němcové. Pojďme si představit muže, jehož talent byl zapomenut. Václav Bolemír Nebeský se...